En aquesta matèria treballarem l' energia associada a les reaccions químiques, els factors que influeixen en la velocitat de les mateixes i els diferents equilibris químics associats als principals tipus de reaccions: àcid-base, solubilitat, redox. Abans de tot això repassarem el llenguatge químic i també els diferents models que expliquen l' estructura interna de la matèria.

Continguts: termodinàmica i cinètica química ; equilibris àcid-base, redox i de precipitació; estructura atòmica, propietats periòdiques i paràmetres de l' enllaç químic.

Metodologia: qüestions d' enraonament, interpretació de gràfics i problemes de càlcul numèric. Realització de pràctiques al laboratori.

Ciències de la Terra  i del Medi